Współodpowiedzialność biznesu w Polsce

Współodpowiedzialność biznesu w Polsce

Kategoria: Biznes | Autor: Monika Nowicka

Współodpowiedzialność biznesu to temat, który co jakiś czas wraca na forum dyskusyjne w naszym kraju. I jest to jak najbardziej pozytywne zjawisko, dlatego warto o nim rozmawiać jak najczęściej. Można śmiało stwierdzić, że firmy, których celem jest zdobycie konkurencyjności, muszą stać się społecznie odpowiedzialne. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw docenia potencjalne korzyści z wdrożenia rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla ich działalności, jak i dla wszystkich grup nią zainteresowanych. Co warto więc wiedzieć na temat tej ważnej strategii?

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to?

Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania firmą. Zgodnie z jej zasadami przedsiębiorstwa decydujące się na jej dobrowolne wdrożenie powinny uwzględniać w swoich działaniach między innymi interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy (zwłaszcza z pracownikami). Wszystko to wpływa tak naprawdę nie tylko na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że podejmowanie działań zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności odpowiada również na wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, pod względem społecznym i ekonomicznym.

Współodpowiedzialny biznes – czyli jaki?

Odpowiedzialność jako kluczowa wartość społeczna może działać na korzyść przedsiębiorstwa, związanych z nim grup, środowiska i całego państwa. Współodpowiedzialny biznes jest strategią długofalową, która musi się opierać zarówno na wartościowym dialogu społecznym, jak i na ciągłym poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań korzystnych dla samej firmy oraz dla jej bliższego i dalszego otoczenia.

Dobry biznes powinien opierać swoje decyzje i działania na przejrzystym i etycznym zachowaniu, które w rezultacie będzie się przyczyniało do zrównoważonego rozwoju kraju oraz dobrobytu społeczeństwa. Rozwiązania wdrażane przez przedsiębiorstwa oczywiście muszą być też zgodne z obowiązującym prawem oraz z międzynarodowymi normami zachowania, a także spójne z jego charakterem. Naturalnie pod uwagę w tym przypadku należy także brać oczekiwania interesariuszy oraz wpływ podejmowanych przez firmę działań na środowisko.

Współodpowiedzialność biznesu w Polsce

Etyka w biznesie – jakie obszary obejmuje CSR?

Samorefleksja to pierwszy krok do tego, aby dowiedzieć się, jakie zmiany trzeba wprowadzić w działaniu biznesu, by stał się on współodpowiedzialny społecznie. Warto więc mieć świadomość, że koncepcja ta obejmuje między innymi takie obszary, jak zarządzanie organizacją oraz zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo musi więc zadbać na przykład o ład organizacyjny, przestrzeganie praw człowieka oraz o zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Ogromne znaczenie mają w tym przypadku również uczciwe praktyki biznesowe, w których warto skupić się chociażby na przeciwdziałaniu korupcji, przestrzeganiu zasad uczciwej konkurencji, czy poszanowaniu praw własności. Oczywiście należy też zadbać o dobre relacje z konsumentami, dostarczając im rzetelnych informacji, stosując uczciwy marketing, czy też chroniąc ich prawa dotyczące prywatności i danych osobowych.

Dobry biznes skupia swoje działania również na właściwym angażowaniu społeczności i na troszczeniu się o jej rozwój. Mogą one obejmować takie obszary jak edukacja, kultura, rozwój technologii, czy tworzenie nowych miejsc pracy. Nie można przy tym zapominać o tym, że społecznie odpowiedzialna firma powinna dbać o środowisko naturalne. Chodzi tu między innymi o zrównoważone korzystanie z zasobów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *