Język:

Programy strategiczne

BUKOVINA - THINKTANK - RE-LAB

O PROGRAMIE:

Celem programu jest opis zmian zachodzących w sercach i głowach Polaków, powstałych w wyniku transformacji ustrojowej i społecznej ostatnich dwóch dekad. W tym swoistym „laboratorium trendów” uczestniczą eksperci z różnych dziedzin, a ich dyskusje pozwalają na budowanie „map mentalnych” stosunku Polaków do państwa, rynku czy kultury. Projekty realizowane w ramach programu pozwalają także na rysowanie map trendów w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego Polaków.

PROJEKTY AKTUALNE W RAMACH PROGRAMU: 

RE-AKTYWACJA 
Praca menedżerów i liderów związana jest z ciągłą mobilnością, przyswajaniem danych i informacji, podejmowaniem decyzji w wiecznym pośpiechu. W związku ze zmęczeniem, wyścigiem zawodowym i nasyceniem konsumpcją coraz częściej poszukujemy nowych, indywidualnych sposobów na spędzanie czasu i własny rozwój. Z drugiej strony nasze społeczeństwo nieustannie się zmienia – XXI wiek przyniósł Polsce zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne. Podczas RE-AKTYWACJI wspólnie stworzymy portret Polaka XXI wieku –zastanowimy się jak mobilność i aktywność wpłynęły na jego życie, jak wygląda, jak mieszka, jak wypoczywa, jaki styl życia prowadzi, czy ma czas na rozwijanie pasji i zainteresowań i jak zmienił się na przestrzeni dwóch ostatni dekad.  

Tym tematom poświęcony jest projekt RE-AKTYWACJA, realizowany przez ośrodek THINKTANK oraz hotel Bukovina Resort. Podczas tegorocznej, piątej edycji projektu zastanowimy się nad aktywnością i mobilnością jako sposobem na życie i przeanalizujemy również mikrotrendy konsumenckie, które zmieniają nasze społeczeństwo. Spotkanie odbędzie się 18-20 listopada 2016 w Bukovina Resort w Bukowinie Tatrzańskiej.  

Do sesji RE-AKTYWACJI zapraszamy ludzi o różnych doświadczeniach i podejściu: socjologów, ekspertów, badaczy, przedsiębiorców, ludzi kultury, celebrytów, ludzi mediów - różnorodność tej grupy będzie sprzyjać ożywionym dyskusjom. Na tej podstawie, opublikujemy raport i przedstawimy go na łamach magazynu THINKTANK, a także zaprezentujemy szeroko opinii publicznej.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU: 

RE-DEFINICJE 2012
Zmieniają się czasy i pojęcia, za pomocą których opisujemy świat. Warto nakreślić portret współczesnego pokolenia Polaków – beneficjentów zmian 1989 roku i ich aspiracji. W tym celu ośrodek THINKTANK i miesięcznik MALEMEN zaprosił do Bukovina Resort kilkudziesięciu ekspertów na dwudniową Sesję Dialogu, podczas której próbowano zdefiniować „pokolenie wielkiej zmiany”, które weszło w życie zawodowej już w wolnej Polsce.

RE-WIZJE 2013 
Jak w najbliższej dekadzie będzie się zmieniać się polskie państwo, rynek, modele świadczenia pracy i  otrzymywania edukacji, nasz styl życia oraz miejsce Polski w  Europie?  Do dyskusji na ten temat  ośrodek THINKTANK zaprosił do Bukowiny kilkudziesięciu ekspertów i praktyków. Ze zidentyfikowanych przez nich trendów nakreśliliśmy optymistyczny i pesymistyczny scenariusz rozwoju wydarzeń w Polsce drugiej dekady XXI wieku.

RE-START 2015
Po ponad ćwierć wieku przemian sytuacja gospodarcza i społeczna Polski jest oceniana skrajnie różnie przez zwolenników i przeciwników III Rzeczypospolitej. Jaka nas więc czeka przyszłość? Jakie wyzwania napotkają rządzący po wyborach i jaką będą prowadzić politykę? Ośrodek THINKTANK wraz z partnerami stworzył mapę wyzwań dla nowego rządu, bez względu na to, która z partii wygra wybory. 

RE-CULTURE 2015
Czym żyje współczesny Polak i jakie są jego potrzeby w sferze kultury? Jak instytucje kultury i sztuki wypełniają te oczekiwania? Jak obecny stan ducha Polaków wpływa na wizerunek Polski na świecie? W jaki sposób przekłada się to na naszą kreatywność w różnych obszarach życia? Te pytania stawiali sobie uczestnicy projektu „Re-Culture”, zorganizowanego przez ośrodek THINKTANK we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Instytutem Adama Mickiewicza. Patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

więcej >

FINANSE I GOSPODARKA

Program ma na celu podnoszenie efektywności działania liderów i menedżerów polskich firm oraz popularyzację edukacji ekonomicznej w Polsce. Koncentruje się na wyzwaniach zarządzania i przywództwa, rozwoju sektora finansowego i rynku kapitałowego oraz trendach w europejskiej i światowej gospodarce. Wzmacnia także relacje między administracją centralną i samorządową a firmami polskimi i inwestorami zagranicznymi oraz popularyzuje przedsiębiorczość społeczną.

więcej >

FORUM DIALOGU

Powstało, aby stymulować kontakty między administracją rządową, samorządową, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi na temat kluczowych wyzwań związanych ze zmianami w politykach publicznych. Podejmuje tematy trudne i kontrowersyjne, interesariusze reprezentują bowiem często sprzeczne interesy i opinie. Wypracowuje nowe formy dialogu społecznego, organizuje sesje dialogu, konsultacje, okrągłe stoły w formule off the record, debaty i konferencje. Są podsumowywane w postaci protokołów uzgodnień i rekomendacji dla decydentów, a dotyczące rozwiązań systemowych. Tematy poruszane w ramach forum to m.in. system zamówień publicznych, zasady nowoczesnej polityki gospodarczej i modernizacja europejskiego przemysłu.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:

Projekt „Inwestycje zagraniczne”
Inwestycjom zagranicznym w Polsce w ciągu kilku lat grozi gwałtowny spadek. Forum Dialogu Inwestycje Zagraniczne ośrodka THINKTANK tworzy platformę dialogu pomiędzy inwestorami zagranicznymi, samorządami i administracją publiczną. Głównymi tematami dyskusji jest utrzymanie atrakcyjności Polski jako docelowego miejsca bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zwiększanie zaangażowania inwestorów już działających na polskim rynku.

Wydarzenia w ramach projektu „Inwestycje zagraniczne”: 
Inauguracja projektu Forum Dialogu-Inwestycje Zagraniczne
Konferencja: Jak nie tracić inwestycji zagranicznych?

Projekt „Polska 2020” 
Rok 2020 to bardzo bliska perspektywa. Wyznacza nieuchronny koniec wspierania gospodarki zastrzykami unijnych euro. Dlatego w myśleniu o zapewnieniu Polsce średnio i długofalowego rozwoju warto energicznie rozpocząć systematyczne zmiany naszej rzeczywistości. Przyjęcie takiej optyki unaocznia konieczność wykorzystania przyznanych nam na lata 2014-2020 unijnych dotacji do uruchomienia nowych motorów wzrostu, opartych na innowacyjności i wiedzy.

Wydarzenia w ramach projektu „Polska 2020”: 
Konferencja: Polska 2020. Jak osiągnąć rozwojowy sukces? – edycja 2014 
Konferencja: Polska 2020. Jak osiągnąć rozwojowy sukces? – edycja 2015 

Publikacje w ramach projektu „Polska 2020”:
Kwestie do debaty: Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych 
Kwestie do debaty: Polska 2020 – jak osiągnąć rozwojowy sukces?

Projekt „Optymalizacja systemu ochrony zdrowia”
Dzisiejsza konstrukcja systemu ochrony zdrowia w Polsce nie kładzie nacisku na efektywność, ale na produktywność. Jeden obszar może być przez to przeinwestowany, podczas gdy na inne zabiegi pacjent musi długo czekać. Efektywność to uzyskiwanie jak najlepszej opieki zdrowotnej w ramach ośrodków, którymi dysponujemy. Eksperci zaproszeni do projektu przez THINKTANK zastanawiali się, jak zwiększyć efektywność polskiego systemu ochrony zdrowia. 

Publikacje w ramach projektu „Optymalizacja systemu ochrony zdrowia”:
Optymalizacja systemu ochrony zdrowia: mapa wyzwań

Projekt „Komercjalizacja badań”
Przełożenie innowacyjnych wyników badań naukowych na język biznesu stanowi w Polsce i w innych krajach UE spore wyzwanie. Współczesna nauka powinna zmierzać w stronę komercjalizacji, czyli wykorzystania wyników badań do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Korzyści odnoszą wszyscy: naukowcy, instytucje badawcze, przedsiębiorcy i konsumenci.

Wydarzenia w ramach projektu „Komercjalizacja badań”: 
Forum Nauka-Biznes – edycja I
Forum Nauka-Biznes – edycja II
Forum Nauka-Biznes – edycja III

Publikacje w ramach projektu „Komercjalizacja badań”:
Komercjalizacja badań naukowych w Polsce

więcej >

GLOBALNA FIRMA

Celem programu jest zwiększanie zdolności polskich przedsiębiorstw do działania w środowisku globalnym oraz zachęcenie ich do poszukiwania szans na zagranicznych rynkach. Projekt stanowi platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń między firmami, których produkty i usługi już są obecne poza Polską, a tymi, które dopiero planują ekspansję. Jednocześnie, pomaga sferze publicznej – rządowej i samorządowej – lepiej rozumieć potrzeby przedsiębiorstw w tym zakresie.

więcej >

LIDERZY I WARTOŚCI

Celem programu jest gromadzenie wiedzy o przywództwie oraz edukacja polskich liderów sfery prywatnej i publicznej poprzez inspiracje i wymianę doświadczeń. Program koncentruje się na psychologii przywództwa, zarządzaniu przez wartości, odpowiedzialności w biznesie oraz metodach działania liderów w polskich warunkach. Ważnym elementem programu są rozmowy z liderami polskich firm i instytucji gromadzone w postaci wideolekcji oraz wypowiedzi audio i wideo.

więcej >

MARKA

Polski rynek komunikacji marketingowej ma już ponad ćwierć wieku. W tym czasie zadomowiły się na nim międzynarodowe marki, które pokochali Polacy i powstały nowe polskie brandy. Wiele marek ewoluowało i zmieniło swoje pozycjonowanie. Rozwinięto specyficzne segmenty działalności marketingowej, jak sponsoring sportu i kultury. Pracowano także nad marką Polski, polskich regionów i miast. Jednocześnie, dostrzeżono konieczność intensywnej i profesjonalnej polityki komunikacyjnej w instytucjach publicznych, pojawił się marketing polityczny i kampanie wyborcze.

więcej >

MIASTA PRZYSZŁOŚCI

To przestrzeń debaty na temat wyzwań związanych z rozwojem ośrodków miejskich w Polsce i Europie. Program jest prowadzony z udziałem samorządów i ich interesariuszy. Pozwala na transfer wiedzy z zakresu zarządzania miastami i przybliżenie decydentom rozwiązań stosowanych przez metropolie w różnych częściach świata. Stymuluje wymianę doświadczeń na temat smart cities w Polsce oraz gromadzenie i dokumentowanie studiów przypadku o wdrożeniach sprzyjających bardziej efektywnemu, włączającemu obywateli zarządzaniu organizmami miejskimi.

Na projekt składa się Akademia Liderów Miast Przyszłości, która dostarcza samorządowcom wiedzy i inspiracji. Warsztaty prowadzone przez ekspertów ze świata biznesu pozwalają na poznanie rozwiązań, których wdrożenie oznacza dla mieszkańców wymierne oszczędności oraz wzrost zadowolenia z jakości przestrzeni publicznej. Najbliższa edycja Akademii odbędzie się 7 czerwca 2018 w Krakowie. Skupimy się podczas niej na Bezpieczne i funkcjonalne miasto w erze digitalizacji

Rejestracja dostępna jest tutaj.

Najważniejszym elementem programu jest coroczna Sesja Dialogu w Warszawie. Umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole". Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Co rok ośrodek THINKTANK przedstawia Ranking liderów polskich „Miast Przyszłości”, nagradzając prezydentów, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa i wdrażania zmian w swych ośrodkach. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów. W ramach programu ośrodek wydaje także publikacje, organizuje warsztaty, prowadzi badania, realizuje dialog społeczny w regionach oraz uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych na temat rozwoju miast.

Strona poprzedniej edycji „Miast Przyszłości”: miastaprzyszlosci.pl

więcej >

Style życia

Program ma na celu analizowanie zmian postaw i zachowań ludzi pod wpływem zmieniającego się otoczenia. Kryzys, zmęczenie wyścigiem bezmyślnej konsumpcji, rozwój technologii, konwergencja wartości – sprzyjają zmianie postaw i tworzeniu się nowego stylu życia, opartego na innych priorytetach, poszukiwaniu nowych niecodziennych rozwiązań i sposobów na życie i biznes. Program koncentruje się na polskich decydentach i konsumentach. Analizuje ich sposoby spędzania czasu, podróżowania, konsumowania i inwestowania (wealth management).

więcej >

Sukcesja

Ostatnie dwie dekady to czas intensywnego rozwoju polskich firm, także rodzinnych. Ich twórcy stoją dziś przed trudnymi decyzjami związanymi z przekazywaniem zarządzania i przygotowywaniem następców. Część z nich wprowadza do biznesu swoje dzieci, część decyduje się na inne formy sukcesji: menedżerską, kapitałową. Program „Sukcesja” koncentruje się na wyzwaniach związanych z oddawaniem kompetencji w firmach i instytucjach młodszemu pokoleniu. Popularyzuje udane przykłady sukcesji w Polsce i za granicą, stwarza platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń na ten trudny temat.

więcej >

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ze zgadzasz się na ich użycie Polityka prywatności